Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Versie van oktober 2018

Artikel 1, activiteiten Cookcoaching/begripsbepalingen

Cookcoaching houdt zich bezig met trainingen in groepsverband en personal coaching.

Opdrachtnemer: de eenmanszaak handelend onder de naam Cookcoaching;
Opdrachtgever: de wederpartij van Cookcoaching;
Derden: Al degenen die niet behoren tot de organisatie van Cookcoaching en die ten behoeve van de opdrachtgever in diens opdracht al dan niet door tussenkomst van Cookcoaching werkzaamheden en / of diensten en / of goederen leveren in het kader van de door Cookcoaching uit te voeren opdracht;
Meerwerk: alle wijzigingen / aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Cookcoaching en / of derden meer werkzaamheden moeten verrichten en / of hogere (on) kosten moeten maken;
Consument: uitsluitend wordt bedoeld de wederpartij van Cookcoaching, zijnde de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2, toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan c.q werkzaamheden en/of diensten (hierna te noemen “opdrachten”) verricht door Cookcoaching, de partners en alle andere personen die bij de uitvoering door Cookcoaching van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen en nalaten Cookcoaching aansprakelijk zou kunnen zijn.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden binden Cookcoaching niet, tenzij deze vooraf expliciet door Cookcoaching zijn aanvaard.
 3. Derden kunnen tegenover Cookcoaching aan deze algemene voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Tot stand komen van overeenkomsten

 1. De opdracht wordt aanvaard mits er over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige wilsovereenstemming bestaat tussen partijen. De wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht komt tot stand doordat enerzijds Cookcoaching op voldoende gedetailleerde wijze de nodige informatie verzamelt en anderzijds de opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoerig van de opdracht heeft verstrekt. De opdrachtgever en Cookcoaching kunnen zich zodoende een beeld vormen van het vraagstuk, van de omvang van het project en de mogelijke resultaten daarvan. Mocht dit uitmonden in een vooronderzoek dan worden vooraf met de opdrachtgever de condities van dit vooronderzoek afgesproken.
 2. Van de opdracht alsmede een eventueel vooronderzoek zal door partijen voor akkoord een schriftelijk stuk worden ondertekend. Pas na deze schriftelijke bevestiging zal Cookcoaching met de bedongen werkzaamheden beginnen.

Artikel 4, Wijzigingen van de opdracht, informatieplicht opdrachtgever

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Cookcoaching tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigd situatie aan te passen.
 2. Van de wijzigingen in de overeenkomst zal door partijen voor akkoord een schriftelijk stuk worden ondertekend. Pas na deze schriftelijke bevestiging zal de gewijzigde overeenkomst worden uitgevoerd.
 3. Cookcoaching behoudt zich het recht voor om in het belang van een goede uitvoering van de opdracht de werkzaamheden/de te verlenen diensten aan te passen, dan wel te wijzigen.
 4. De opdrachtgever is gehouden al die informatie te verstrekken, gevraagd danwel ongevraagd die van belang is of kan zijn voor de uitvoering van de opdracht door Cookcoaching.

Artikel 5, Vertrouwelijke informatie, rechten, intellectueel eigendom

 1. Cookcoaching verbindt zich ertoe processen, systemen, strategie, specifieke cliëntinformatie e.a. zaken die de exclusieve eigendom zijn van de klant en dus niet publiekelijk toegankelijk zijn, niet te delen met derden en de intellectuele eigendom van de klant te respecteren. Cookcoaching blijft verder wel intellectueel eigenaar van de door haarzelf voorgestelde processen, systemen en modellen, ook slides, handleidingen e.d. mogen in geen geval zonder uitdrukkelijk akkoord van Cookcoaching door de klant verspreid worden, noch intern, noch extern.
 2. De rechten (van intellectueel eigendom) op alle door Cookcoaching gebruikte modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht berusten uitsluitend bij Cookcoaching. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cookcoaching van voornoemde stukken, instrumenten, etc. gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 6, Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft op verrekening en / of opschorting.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Cookcoaching heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan Cookcoaching verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan Cookcoaching tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro).
 4. Onverminderd het vorenstaande is opdrachtgever gehouden alle andere door Cookcoaching in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, te vergoeden.
 5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en / of lid 7 van dit artikel heeft Cookcoaching het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
 6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens Cookcoaching voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
 7. Cookcoaching is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Cookcoaching te verschaffen.

Artikel 7, Annuleringen

 1. De opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Cookcoaching gesloten overeenkomst direct schriftelijk aan Cookcoaching mee te delen.
 2. Bij annulering van de opdracht is de opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd en wel:
  1. bij annulering van de opdracht 14 dagen of meer voor start bijeenkomst of training: € 225,00
  2. bij annulering van de opdracht binnen 14 dagen voor aanvang van de bijeenkomst en/of training is het gehele factuurbedrag verschuldigd.
 3. Bij annulering kan de opdrachtgever voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan Cookcoaching wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training. Cookcoaching heeft het recht om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan de training. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn: niet passend in de doelgroep, te grote persoonlijke problematiek, ongemotiveerdheid van de deelnemer zelf, contra-indicaties voor het functioneren in een groep. Aan een dergelijke uitsluiting zijn voor de aanmeldende organisatie geen kosten verbonden.
 4. Artikel 6 van deze voorwaarden (Betaling) is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform artikel 7.2 a t/m c.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Cookcoaching volledig voor iedere aanspraak van derden, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 8, klachten

 1. Klachten van welke aard dan ook, over de uitvoering van de opdracht door Cookcoaching dan wel daarbij door tussenkomst van Cookcoaching ingeschakelde derden dienen onmiddellijk te worden gemeld en schriftelijk te worden bevestigd, zodat Cookcoaching indien nodig en mogelijk gepaste maatregelen kan (doen) treffen. Overige klachten dienen in ieder geval binnen 7 dagen na beëindiging van de opdracht aan Cookcoaching per aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 is omschreven is gereclameerd, wordt Cookcoaching geacht alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 9, Inspanningsverplichting opdrachtnemer, aansprakelijkheid/vrijwaring

 1. Cookcoaching zal zich ten opzichte van de opdrachtgever professioneel opstellen en verplicht zich de kennis en ervaring en werkcapaciteit zo goed mogelijk in de opdracht in te zetten en derhalve te handelen als goed opdrachtgever.
 2. Nochtans is Cookcoaching nimmer aansprakelijk voor schade, materieel dan wel immaterieel die opdrachtgever dan wel belanghebbende bij de trainingen en/of coaching zouden hebben geleden dan wel lijden door onjuiste adviezen bij voornoemde trainingen en/of coaching.
 3. Evenmin is Cookcoaching aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of verbandhoudende met het vervaardigen van berekeningen, invullen van formulieren en/of documenten.
 4. Cookcoaching is ook niet aansprakelijk jegens haar opdrachtgever in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken gedurende de loop van de opdracht.
 5. Mocht ondanks voorgaande bepalingen op Cookcoaching niettemin aansprakelijkheid rusten, dan is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag van het door Cookcoaching uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan opdrachtgever gefactureerde bedrag, danwel het terzake te factureren bedrag.
 6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Cookcoaching of door derden -al dan niet tegen betaling- aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken. De opdrachtgever vrijwaart Cookcoaching voor iedere aanspraak terzake.
 7. Onverminderd de bevoegdheid van Cookcoaching om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Cookcoaching, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De opdrachtgever vrijwaart Cookcoaching tegenover derden voor iedere aanspraak terzake.
 8. De bepalingen uit artikel 11 zijn eveneens van toepassing op door Cookcoaching ingeschakelde derden en/of hulppersonen.

Artikel 10, ontbinding

 1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder terzake schadeplichtig te worden, wanneer:
  • het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
  • de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, danwel dat hem dit wordt verleend;
  • de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
  • Cookcoaching gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
 2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 11, overmacht

 1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Cookcoaching diens verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Cookcoaching als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
  • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  • een dag van nationale rouw;
  • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
  • werkstaking;
  • natuurrampen;
  • ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer;
  • het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Cookcoaching voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Cookcoaching.
 2. Met inachtneming van artikel 9 lid 7 van deze voorwaarden is Cookcoaching in geval van overmacht gerechtigd:
  1. hetzij de overeenkomst met de opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de opdrachtgever, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Cookcoaching hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt;
  2. hetzij in overleg met de opdrachtgever het bepaalde tijdstip voor de opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.

Artikel 12, onverbindendheid/hiaten

 1. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die –gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden- zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 13, geschillen

 1. Op de door Cookcoaching gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Cookcoaching en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het arrondissement waar Cookcoaching gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.